سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی زندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
عباس عباسپور – استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم ت
حمید رحیمیان – استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم ت
حسین ربیعیان – مدیریت منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران

چکیده:

خلاقیت، نوآوری و توانایی برای تطبیق با دنیای رقابتی امروز ضرورتی اجتنابناپذیر برای سازمان های کارآفرین میباشد. هدف از این پژوهش، بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری برابر با ۷۸۹ نفر از کارکنان ستادی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ۱۵۷ نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود. توصیف آماری متغیرها نشان دادکه میانگین نمره خلاقیت کارکنان در حد مطلوبی قرار نداشت، فرهنگ سازمانی در سطح متوسط و ساختار سازمانی شرکت ملّی گاز ایران رسمی، نسبتاً متمرکز و پیچیده است. نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان داد که فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان (r =635 و ۰٫ p <0.05 ) همبستگی معنیدار مثبت و ساختار سازمانی با خلاقیت کارکنان ،(r=726 – و ۰٫ p <0.05 همبستگی معنیدار منفی داشت. نتایج فرضیههای فرعی نشان داد که بین فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ قبیلهای با خلاقیت کارکنان رابطه معنیدار مثبت، بین فرهنگ بازار، فرهنگ سلسله مراتبی، رسمیت، و تمرکز با خلاقیت کارکنان رابطه معنیدار منفی وجود داشت، و بین پیچیدگی با خلاقیت کارکنان رابطهای وجود نداشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان ابعاد فرهنگ سازمانی، فرهنگ ادهوکراسی با ضریب بتای استاندارد شده ۰/۷۴ بیشترین تأثیر مثبت و از میان ابعاد ساختار سازمانی، رسمیت با ضریب بتای استاندارد شده ۰/۴۷۹ بیشترین تأثیر معکوس بر خلاقیت کارکنان داشته است.