سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عفت نظری ولاشجردی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
علی ربیعی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی موانع خصوصی سازی درایران مطالعه موردی مخابرات استان تهران و شناخت عوامل موثر برپیشبرد خصوصی سازی درشرکت مخابرات استان تهران می باشد این مقاله از نظر ماهیت توصیفی میدانی و ازنظر هدف کاربردی است براین اساس ضمن مروری جامع برادبیات موضوعی ازمیان جامعه آماری که شامل مدیران و کارشناسان رسمی شاغل درمناطق مختلف مخابرات استانتهران می باشد و تعداد آنها ۲۵۰ نفر است با توجه به جدول مرگان به عنوان نمونه از نظرات ۱۲۰ نفر استفاده شده است سپس با جمع آوری داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به استخراج موانع خصوصی سازی شرکت مخابرات با استفاده از آزمون آماری t یک طرفه پرداخته شد پس از تجزیه و تحلیل از ۶ فرض موجود ۵ فرض که شامل سازوکارهای ناکارامد اطلاع رسانی و فقدان شفافیت قوانین و مقررات موجود ناامنی سرمایه سرمایه گذاران فقدان امکان رقابت سالم و تمرکزگرایی و وابسته نمودن وظایف به عوامل مرکزی پذیرفته شده و یک فرض شامل نظارت های بازدارنده دولتی نیز رد شده و درپایان مقاله نتایج و پیشنهادات لازم نیز ارایه شده است.