سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد خسروی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
علیرضا عصاره – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موانع تکنولوژیکی بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاه های آزاد منطقه ی ۶ (استان خوزستان) از دیدگاه هیات علمی این دانشگاه هاست.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه ی آماری پژوهش شامل ۱۴۷۴ نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه های ازاد منطقه ۶ می باشند که از این تعداد ۳۳۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدن .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که ۲۲ گویه طراحی گردید.برای تعیین روایی و پایانی پرسشنامه به ترتیب از نظر متخصصان و ضریب الفای کرونباخ (۰/۹۳) استفاده شد.به منظور تجزیه و تحلیلی داده ها علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی ، از روش آمار استباطی شامل T تک نمونه ای ساتفاده شده است.نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد منطقه ی ۶ ، مشکلات تکنولوژیکی مربوط به روش های تدریس ، تکنولوژیکی محتوایی ، تکنولوژیکی تجهیزاتی ، تکنولوژیکی شبکه ای و تکنولوژچیکی مالی از موانع تکنولوژیکی بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاه های آزاد منطقه ی ۶ می باشند.