سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عمران غفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری درجهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفتها ست اما توسعه گردشگری همواره با موانعی روبرو است لذا این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان اردبیل انجام گرفتها ست تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است به منظور بررسی موانع توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان اردبیل سه روستای خانکندی کزج و برزند به عنوان نمونه انتخاب شدند جامعه آماری این تحقیق را اعضا شوراهای اسلامی و تعدادی از سرپرستان خانوارهای روستایی تشکیل میدهند که از بین آنها جمعا ۹۲ نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بوده است درکنار پرسشنامه از مصاحبه و مشاهده نیز بهره گرفته شد براساس نتایج بدست آمده بی توجهی مسئولان به توسعه گردشگری روستایی نامناسب بودن زیرساختهال کالبدی و محیطی روستا عدم اطلاع رسانی درخصوص جاذبه های گردشگری روستا و کمبود امکنات رفاهی و اقامتی در روستاها از جمله مهمترین موانع توسعه گردشگری درروستاهای مورد مطالعه می باشد