سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا بناگر – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد محمودآباد
علی اکبر پورموسی –
هوشنگ طالب آبادی –

چکیده:

کارآفرینی دردانشگاه ها ازدیرباز توجه متخصصین اینامر را به خود جلبکردها ست کارآفرینی شاخه ای از رشد وجوانه زدن استعداد است و این شکوفا شدنچه بسا بهتر که درمحیط آموزشی درک شود سوال اصلی این پژوهش بررسی موانع توسعه کارافرینی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۳ کشور میب اشد برای درک این پرسش اصلی سه سوال فرعی درنظر گرفته ایم: آیا موانع فردی برایندی کارافرینی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۳ وجود دارد؟ آیا موانع سازمانی داخلی کارآفرینی از دیدگاه اعضای هئیتعلمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ۳ تاثیر وجود دارد آیا موانع محیطی کارافرینی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی منطقه ۳ وجود دارد؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است وروش موردنظر دراین پژوهش از نوع توصیفی ـ زمینه یابی می باشد جامعه آماری این تحقیق تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی منطقه ۳ هستند که تعداداعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی آن ۱۸۱۶ نفر می باشند شیوه نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده طبقه ای است.