سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم سواری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی؛ دانشگاه تهران
محمد اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی؛ دانشگاه تهران
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی؛ دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه روستایی نیز در کنار سایر حوزه‏های مطالعاتی علوم اجتماعی و اقتصادی طی دهه‏های مختلف چالش‏های متنوعی را پشت سر نهاده است. این پژوهش به منظور بررسی موانع توسعه پایدار روستایی ازدیدگاه کارشناسان و متخصصین انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه‏ی کارشناسان و متخصصین توسعه پایدار روستایی در سه ارگان دانشگاه رازی گروه ترویج وتوسعه روستایی، موسسه تحقیقات و توسعه روستایی و سازمان تعاونی روستایی در استان کرمانشاه بود (N=42). که حجم نمونه جامعه به صورت سرشماری برآورد گردید. ابزار اصلی تحقیق برای جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود. روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین موانع توسعه پایدار روستایی در استان کرمانشاههه در پنج عامل: فیزیکی- کالبدی، ضعف سرمایه‏گذاری در کشاورزی، ضعف سیاست‏گذاری دولت در قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی، ریسک بالای محصولات کشاورزی و نداشتن مهارت مناسب در بهره‏برداران خلاصه شد.