سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – استادیار دانشگاه زنجان
لیلا پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی

چکیده:

توسعه روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است چرا که در فرایند توسعه ملی و حتی توسعه شهری، توجه به روستاها اهمیت دارد. برخی از مشکلات موجود در شهرها نظیر حاشیه نشینی، مشاغل کاذب و دیگر مسائل اجتماعی- فرهنگی به نوعی منشأ روستایی دارد و تحت تأثیر فقر و نابسامانی شرایط زندگی در روستاست. بنابراین با توجه به اهمیت مسئله توسعه روستایی، هدف مطالعه حاضر بررسی موانع توسعه روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان و متخصصان بود. در این پژوهش از روش میدانی با استفاده از تکنیک دلفی به منظور شناسایی موانع توسعه روستایی استان زنجان در سال ۱۳۸۹ استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و اعضای هیأت علمی مرتبط در ادارات دولتی استان و دانشگاه زنجان بودند. تکنیک دلفی تا سه مرحله انجام گردید. بر اساس نتایج تحقیق در مرحله اول ۱۴۷ عامل توسط کارشناسان به عنوان موانع اصلی تحقق توسعه روستایی شناسایی گردید. نتایج دسته بندی و اهمیت نسبی هر کدام از موانع در مرحله دوم و سوم نشان داد از میان موانع توسعه روستایی مطرح شده در مرحله اول، از دیدگاه پاسخگویان موانع پراکندگی اراضی کشاورزی، عدم استفاده بهینه از منابع آب و خاک، عدم وجود برنامه‌ریزی همه جانبه نگر در خصوص بازار، کاربردی نبودن آموزش‌های دانشگاهی، ضعف سرمایه‌گذاری، عدم تعریف الگوی کشت مناسب، پراکنده کاری نهادهای دولتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی و نهاده‌ها مهم‌ترین موانع توسعه روستایی در استان زنجان را تشکیل می‌دهند