سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی _ توسعه روستایی از دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تجربه به تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته گویای این حقیقت آشکار است که همکاری جمعی در امور اقتصادی واجتماعی گره گشایی بسیاری از مشکلات است وباگرد هم آوری منابع و امکانات پراکنده ، و استفاده بهینه از منابع و عوامل حداکثر بهره وری حاصل شده است ازیک سو منابع تاریخی موجود ایرانیان را از متعاون ترین ملل دنیاعنوان کرده اند واز سوی دیگر با اذعان مسئولان وکارگزاران دولتی ایران ، تعاونی ها علی رغم گسترش کمی آنها، نقش چندانی در مدیریت تولید روستایی واقتصاد ایران نداشته اند.چرا باسابقه چهار هزار ساله تعاونی ستنی ایران در زمینه تعاونی های مدرن توفیق چندانی کسب نشده است.؟ آیا مردم ایران فرهنگ تعاون ندارند یا نسبت به اصول تعاونیهای جدید آشنایی کافی ندارند ؟موانع ترویج فرهنگ مشارکت ، خود باوری وتویت روحیه تعاونی کدامند؟موانع ایفاء نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی ومحلی چه عواملی هستند؟ پروهش حاضر به منظور یافتن پاسخ های علمی به سئوالات یادشده در استانهای اصفهان خراسان جنوبی به انجام رسیده است.در روش تحقیق اسنادی از منابع تاریخی واطلاعات موجوددر سالنامه های آماری ودستگاههای اداری و درکارخانه های شیر استان اصفهان بهره گرفته شده است. درتحقیق میدانی پژوهش ازتکنیکهای پرسشنامه، مصاحبه استفاده شده است.در تحلیل مسایل ازتجارب نگارنده در نقشهای عضوتعاونی, محقق, ناظروهمکاردر تعاونی هادر خصوص تعاونی ها ،نیز کمک گرفته شده است. مشخص نبودن متولی حمایت وسازماندهی تعاونی ها درکشور، تضاد درعملکرد مدیران تعاونیها، با اصول تعاون ومنافع آنان عدم اعتماد به تعاونی ها و عدم مشارکت واقعی روستائیان دراداره تعاونیها، عدم توجه جدی به آموزش تعاونیها ، بی مهری وعدم توجه دولتها به تعاونی ها وهمکاریهای سنتی، برخورد قیم مابانه مدیران تعاونی های با اعضاء از مهمترین نتایج تحقیق حاضر می باشد. برای ترویج فرهنگ مشارکت وتقویت روحیه تعاونی، واگذاری تعاونیهابه مردم و عدم دخالت دولتها در مدیریت تعاونی ، مشارکت فعال اعضاءدر تعاونی بعنوان مهمترین فاکتورارزشیابی ، احیاء و تقویت تعاونیها ی سنتی منسوج شده یا در حال انقراض احیاء، قرارگرفتن تعامل جدی بین انواع تعاونی روستایی و شهری در دستورکار دستگاهای دولتی تحت پوشش قرار گرفتن تعاونی های روستایی تحت پوشش خدمات حمایتی واحدوهزینه کردن اعتبار آموزش تعاونی در زمینه آموزش فنی وحرفه ای اعضاء تعاونیها پیشنهاد می شود.