سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ترانه عنایتی – دکتری مدیریت آموزشی
فرشیده ضامنی – دکتری مدیریت آموزشی
محمدمهدی قزلسفلی – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
علی اکبر رئیس پور – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

هدف: بررسی موانع بهرهگیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یادهی و یادگیری در بین معلمان دوره تحصیلی راهنمایی بر اساس اهداف فرعی موانع انسانی، فرهنگی، فیزیکی، و محتوای دروس در بهره گیری از آموزشی در این فرآین بود.روش: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف، توصیفی تحلیلی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری کلیه معلمان که در دوره راهنمایی تحصیلی در شهرستان مینودشت سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ به تعداد ۲۵۰ نفر که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۵۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ۲۶ سوالی با پایایی ۰٫۸۹ استفاده شده است. از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، درصد و آزمون T تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار SPSS19 استفاده شد. نتایج و بحث: کمبود ارائه خدمات به معلمین، ضعف دانش رایانه ای معلمان، مقاومت معلمان در برابر تغییرات، حجیم بودن کتب درسی و عدم سازماندهی صحیح محتووای بعضی دروس به عنوان منابع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یادگیری و یاددهی موثر است. عدم نگرش معلمان به استفاده از تکنولوژی آموزشی و کمبود فضای فیزیکی جایی را برای استفاده از رسانه های جدید آموزشی نمیگذارد. نتایج نشان داد که عوامل انسانی، فرهنگی، فیزیکی و محتوای دروس در بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرآنید یاددهی و یادگیری تاثیر دارد.