سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرسول معصومی – مربی، مدیریت گروه حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد جوی بار
هانیه خدادادی تیرکلایی – هنرآموز اداره آموزش و پرورش شهرستان جوی بار
سیدجواد ابراهیمیان – مربی، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

اهمیت اساسی مؤلفه های کا رایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی در حسابرسی عملیاتی و ارائه پیشنهادهای لازم برای بهبود عملیات، توجه صاحب نظران و کارشناسان را به این نوع از حسابرسی، به منظور حصول اطمینان از جهت گیری برنامه های میان مدت و بلند مدت به سوی رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرده است. حسابرسی عملیاتی روش کاملاً جدیدی است که به ارزیابی مؤثر بودن فرآیندهای عملیاتی و کنترل های مدیریتی می پردازد. و روشی سازنده جهت کمک به مدیریت در جهت برنامه ریز، کنترل و پیشبرد عملیات تجاری می باشد. بررسی موجود در استان مازندران و روش کلی از جهت طرح تحقیق، بررسی توصیفی- پیمایشی می باشد. در ضمن از جهت روش استنتاج، تحلیلی- استقرایی می باشد که داده های آن با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است و از طریق نمونه گیری خوشه ای- طبقه ای به جمع آوری اطلاعات پرداختیم. حجم نمونه آماری این بررسی در مجموع ۱۰۰ نفر برآورد گردید که میزان احتمال خطا ۵% و قابلیت اطمینان ۹۵% است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که : آموزش کافی مدیران حسابرسی نسبت به حسابرسی عملیاتی یکی از عوامل مؤثر بر اجرای حسابرسی عملیاتی می باشد. مدون بودن سیستم های کنترل مدیریت و ه مچنین استفاده از سیستم های کنترل بودجه ای، بر فراهم آمدن امکان ارزیابی عملیات واحدهای تجاری بر اساس اهداف پیش بینی شده مؤثر است. وجود نظام کنترل داخلی مناسب یکی از عوامل مؤثر بر اجرای حسابرسی عملیاتی می باشد.