سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – هیات علمی دانشکده کار آفرینی و سرپرست پژوهشگاه توسعه و سیاست گذاری کارآفرینی دانشگاه تهران
کاوه رودری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی
عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
آرش رضا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

دردنیای امروزتوجه به توسعه صادرات یکی از خواسته ها و نیازها یاصلی کشورها دربعد فعالیت های اقتصادی می باشد باتوجه به مساعد بودن شرایط محیطی و تمایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط دردنیا و شیوع این گونه کسب و کارها درسطح جهان صادرات دراین کسب و کارها زمینه مطالعاتی بسیاری ازتحقیقات علمی شده است مدلهایی برای بین المللی شدن این کسب و کارها ارایه شده است که نحوه وورد و بقای این کسب و کارها را دربازار جهانی نشان میدهد ما دراین مقاله سعی برآن داریم تا به شناخت و ارزیابی دو مدل بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط مدل آپسالا و مدل کسب و کارهای جهانی زاد و شناخت و بررس یموانع بازاریابی درصادرات کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته و نهایتا به بررسی و مقایسه مدلها برمبنای موانع بازاریابی درصادرات می پردازیم