سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یحیی کامیابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
مریم صلاحی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:

حسابرسی عملیاتی یکی از روشهایی است که از طریق ارزیابی اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان یا شرکت، و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات، می تواند به مدیران کمک کند. افزون بر چالشهای درونی و بیرونی حرفه حسابرسی، پیشینه و کمبود حسابرسی عملیاتی در ایران و نیز کمبود نیروی ا نسانی متخصص، مزید بر مشکلات حرفه حسابرسی عملیاتی می باشد. ه دف اصلی این تحقیق شناسایی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی (شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری) از دو دیدگاه ، حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی به عنوان عرضه کننده خدمات حسابرسی عملیاتی و مدیران شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و ترابری به عنوان تقاضا کننده می باشد. این تحقیق از هشت فرضیه مبنی بر موانع موجود از دیدگاه مدیران شرکت ها و سازمان ها و همچنین موانع موجود از دیدگاه مدیران حسابرس تشکیل شده است. داده های این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران سازمان حسابرسی و مدیران اجرایی شرکت ها جمع آوری شده و با استفاده از آزمون T مستقل (میانگین دو جامعه) داده های جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر تفاوت دیدگاه مدیران حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی شرکت ها در رابطه با برخی از فرضیه ها می باشد.