سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رضا تقوی – مربی دانشگاه آزادجویبار
رضا خانی –

چکیده:

هدف این مقاله شناسایی مهمترین موانع اقتصادی توسعه سرمایه گذاری بخش صنعت دراستان مازندران وارائه راهکاری برای کاهش این موانع می باشد براساس نتایج بدست آمده درکشور و استان طی برنامه سوم بهره وری نیروی کار بخش صنعت استان کمتر از سایر بخشهای اقتصادی دیگر بوده بطوریکه متوسط بهره وری نیروی کار استان طی برنامه سوم توسعه دربخش کشاورزی ۴۰/۶۰ میلیون ریال دربخش صنعت ۲۶/۵۱ میلیون ریال دربخش ساختمان ۲۷/۷۹ میلیون ریال و دربخش خدمات ۵۶/۹۵ میلیون ریال محاسبه گردیده است متوسط بهره وری نیروی کار بخش صنعت درکشور ۱۰۳/۵۹ میلیون ریال بوده است همچنین متوسط سهم تسهیلات پرداختی به بخش های کشاورزی ۲۷/۹۸ درصد صنعت و معدن ۱۸/۱۹درصد ساختمان ۲۳/۰۷ درصد و خدمات ۳۰/۷۶ درصد بوده که سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت کمتر از بخشهای دیگر اقتصادی بوده و جهت گری تسهیلات اعطایی دراستان به سمت بخش صنعت نبوده است.