سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی آقاجانی دلاور – دانش آموخته کارشناسی علوم دامی
فاطمه حسنی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج کشاورزی
مجتبی ولی پورطبرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده:

به منظور بررسی موانع اشتغال پایدار دردامداری های کوچک روستایی استان مازندران تحقیقی از نوع پژوهشهای کمی و از نظر درجه کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم ازنوع تحقیق پیمایشی و به لحاظ اهداف از نوع تحقیقات کاربردی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و با مشارکت روستایی بصورت برگزاری جلسات مشارکتی با کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی تعدادی از دامداران و تهیه پرسشنامه انجام پذیرفت اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و تحلیلی بررسی شد نتایج حاصله مهمترین موانع موثر براشتغال پایدار دردامداری کوچک استان مازندران را قیمت علوفه عدم ثبات قیمت ها واسطه گری بنیه مالی دانش و اطلاعات نشان داد اکثرقریب به اتفاق دامداران حمایت های موردنیاز خودر ا جلوگیری از واسطه گری تقویت رقابت درعرصه تولید تامین امکانات بیشتر مشارکت دادن دامداران دربرنامه ریزی های کلان و کمک درزمینه بازاریابی عنوان داشتند.