سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد حجتی – نماینده امور آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در ناحیه خوزست
مهدی کرمی مقدم – کارشناس فنی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
قاسم نیسی – کارشناس فنی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که اجرای شبک ههای فرعی آبیاری و زهکشی را تح تالشعاع قرار داده و همواره مدنظر صاحبنظران می باشد، مشکلات و موانعی است که از سوی اهالی و کشاورزان منطقه ایجاد م یگردد و درنتیجه روند پیشرفت کار را با وقفه مواجه می سازد. بعد از اجرای پروژه نیز بروز مسائل اجتماعی م یتواند بهره برداری صحیح و بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی را با مشکل روبرو نماید. در این تحقیق، ابتدا به مسائل رخ داده در حین اجرای دو پروژه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی تعاونی های تولید فردوس و یاسمین- دشت آزادگان به وسعت ناخالص حدود ۱۱ هزار هکتار پرداخته سپس مشکلاتی که ممکن است در زمان بهر هبرداری و نگهداری از این شبک هها پدید آید ریش هیابی و بررسی گردید. در یک نتیجه گیری کلی اقداماتی نظیر یکپارچه سازی اراضی، تعیین تکلیف قطعی اراضی، شفاف سازی پروژه و سیمای طرح برای عموم در قالب مشارکت های مردمی و فعالیتهای ترویجی، فرهنگی و آموزشی به عنوان راهکارهایی جهت تقلیل هرچه بیشتر این موانع پیشنهاد گردید.