سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلزاده حاجی علیانی – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم و فناور یهای نوین
هاشم قنبری – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
مجتبی مستجاب الدعواتی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک
مهدی نصری نصرآبادی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناور یهای نوین

چکیده:

در این تحقیق مجموعاً ۱۰ نمونه آب و رسوب از دریاچه سد دز در شمال دزفول به منظور اندازه گیری مواد پرتوزای طبیعی و مصنوعی جمع آوری شد. نمون هها با روش گاما اسپکتروسکوپی مورد تجزیه قرارگرفتند. نتایج حاصل از تجزیه نشان م یدهد که در نمون ههای آب هیچ گونه ماده پرتوزایی مشاهده نشده است، و در نمون ههای خاک (رسوب) مقدار میانگین غلظت اکتیویته پایی نتر از مقادیر جهانی م یباشد. اما مقدار توریوم نسبت به میانگین تعریف شده در ایران دارای مقادیر قابل ملاحظ های است. هم چنین در این نمونه ها عنصر پرتوزای مصنوعی سزیم پیدا شده است.