سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فرمهینی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

غلات مهمترین گیاهان زراعی و حایل بین بشریت و گرسنگی به شمار می اید هزاران سال است که گندم درتامین غذای بشر نقش حیاتی ایفا می کند ایران به دلیل موقعیت مکانی اقلیمی و ساختارطبیعی خود جز مناطق خشک تا نیمه خشک محسوب میشود بنابراین خشکی یکی از مشکلاتی استکه دربخشهای زیادی ازکشورایران تولید محصولات زراعی را به خصوص درمراحل انتهایی رشد مرحله زایشی کاهش میدهد بدین منظور ازمایش بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل ابیاری درسه سطح ۱۰۰و۸۵و۷۰درصد نیاز ابی گیاه کهدرتیمار اصلی مصرف موادجاذب رطوبت درشش سطح شاهد کود دامی ۳۰تن درهکتار کود دامی ۱۵تن درهکتار+مصرف ۴تن زئولیت درهکتار کود دامی ۱۵تن درهکتار+مصرف ۲تن بنتونی هکتار و مصرف ۴تن زئولیت درهکتار+مصرف دو تن بنتونیت درهکتار و کوددامی ۱۵تن درهکتار+مصرف۴تن زئولیت درهکتار+مصرف۲تن بنتونیت درهکتاردرکرتهای فرعی روی گندم رقم الوند انجام شد نتایج نشان داد که اثر تنش آبی برصفاتی مانند شاخص برداشت وزن هزاردانه و عملکرد دانه دسطح یک درصد و درصد پروتئین درسطح پنج درصد معنی دار شد.