سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ایمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی پژوهشکده علوم زمین
بهزاد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نخعی – دکتری هیدروژیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
وفا یوسف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

دشت کبودر آهنگ یکی از چهار دشت اصلی استان همدان می باشد، از آنجا که آب های زیرزمینی منبع اصلی تامین آب برای استفاده خانگی ، صنعتی و کشاورزی در این ناحیه است ، تضمین کیفیتآب از طریق محافظت آن در برابر منابع آلاینده ، ضرورت دارد. درمطالعه حاضر در دشت کبودر آهنگ برای بررسی کیفیت آب و ارزیابی ماهیت هیدروشیمیایی به وسیله آنالیز کاتیون هایNa+ ، Mg2+ ، Ca2+ و( K +و آنیون هایSo4-2وCo3-2Cl- Hco3 2- و، F -) 2- ) و ۳Po ،و نیز پارامتر هایPHضریب هدایت الکتریکی ، قلیائیت و سختی کل ) ١۵۴ نمونه آب زیرزمینی جمع آوری شده است. همچنین نقشه های کانتوری توسط سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) جهت تعیین تغییرات مکانی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های آب زیرزمینی تهیه شد