سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رضا جمشیدی – دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واح
الهام طیوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش

چکیده:

از آنجا که خاک نقش عمدهای در توسعه پایدار دارد، بهرهوری مناسب، حفاظت و کنترل خاک قدرت، رفاه، امنیت وپایداری جوامع را بالا میبرد. یکی از مشکلات بخش کشاورزی در حال حاضر، ضعف شیوههای مدیریت خاک کشاورزان وناکارایی اقتصادی واحدهای بهرهبرداری میباشد. عدم بهرهبرداری صحیح بیش از هر چیز به پایین بودن دانش فنی، نگرش و مهارتهای کشاورزان بهویژه در مورد بهرهبرداران خرد مربوط میباشد. از آنجا که سرمایهگذاری در کاشت مرکبات بلندمدت بوده و برای بدست آوردن تولید اقتصادی در آینده بایستی در زمان حال تصمیمات لازم اتخاذ گردد، بنابراین انجام مطالعات خاک و آب و ارائه اطلاعات لازم به باغداران ضروری میباشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مدیریت پایدار خاک و تبیین مهمترین عوامل اجتماعی، اقتصادی، ترویجی، زراعی و فردی تأثیرگذار بر مدیریت آنان در شهرستان دزفول بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بوده که روایی و پایایی آن تأیید گردید. نتایج حاصل ازاین مطالعه که با انجام تحقیق پیمایشی و استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای صورت پذیرفته نشان میدهند که سطح مدیریت پایدار در بین ۰/۳ درصد از مرکباتکاران مورد مطالعه در سطح بسیار ناپایدار، ۱۵/۷ درصددرسطح ناپایدار۶۸/۵ درصد درسطح متوسط، ۱۵/۲ درصد در سطح پایدار و ۰/۳درصد در سطح بسیار پایدار قرار دارند.