سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی مهارت کشاورزان کلزا کار در استان لرستان در زمینه مدیریت تلفیقی علف‌های هرز با رویکرد نیازسنجی به انجام رسیده است. بدین منظور، نیازهای مهارتی پاسخگویان از طریق یک پرسشنامه محقق‌ساخته و در قالب ۹ پودمان و ۴۲ مقوله مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان کلزاکار استان لرستان بوده است و از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۳۱ نفر تعیین شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهارت پاسخگویان در زمینه مدیریت یکپارچه مبارزه با علفهای هرز گیاه کلزا در سطح متوسط به پایین قرار دارد. به طوری که میانگین میزان بکارگیری کل پودمانهای مرتبط با رعایت مدیریت تلفیقی مبارزه با علفهای هرز در سطح تا حدود زیادی به کار نمی گیرد می باشد. همچنین نیاز مهارتی پاسخگویان در مورد پودمانهایبکارگیری گامهای کاهش دهنده موثر بر مصرف علف کشها و بکارگیری راهکارهای بهداشتی و پیشگیری در سطح بسیار بالا بدست آمده است. نیاز آموزشی در زمینه سایر مقولات پودمانهای آموزشی، شامل مالچ پاشی، استفاده از کشتهای پوششی، استفاده از شعله افکن، به کارگیری نواری علف کشها به همراه کولتیواتورزنی، حذف علوفه دام از بذر علف هرز وپاک نمودن علوفه دام از بذر علف هرز در سطح بالا بدست آمده است