سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدرت اله خلیفه – مربی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کار

چکیده:

یکی از مهارتها و دانشهای ضروری که بسیاری از نظام های آموزشی دنیا به دنبال انتقال آن به دانش آموزان میباشند، دانش و مهارت شهروندی است. دانش و مهارت شهروندی حائز اهمیت اساسی در زندگی جوامع بشری است، زیرا افراد جامعه باید یاد بگیرند که به نحوی موثر در بهبود بخشیدن به امور گوناگون جامعه محلی و ملی و جهانی مشارکت کنند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی مهارتها و اولویت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز است که در سال ۱۳۸۹ مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه این پژوهش شامل ۱۸۵ دانش آموز دختر است که با استفاده – تحصیلی ۹۰ از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل دادهها از روشهای آمار استنباطی شامل تی تک نمونهای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که مهارتهای شهروندی مورد نیاز دانش آموزان دختر عبارتند از: تفکر انتقادی، شهروند جهانی بودن، مهارتهای شغلی، مسئولیت پذیری، مهارت اداره زندگی، مهارت تصمیم گیری، مهارت فن آوری اطلاعات، شناخت خویشتن، مقابله با اضطراب و هیجان، ارتباط اجتماعی، مهارت حل مساله، نظم و قانون مداری و حفظ بهداشت روانی و جسمی. نتایج تحلیل یافته ها برای تعیین اولویت و اهمیت مهارتهای شهروندی از نظر دانش آموزان نیز نشان داد که مهارت فن آوری اطلاعات، شهروند جهانی بودن، نظم و قانون مداری، تفکر انتقادی، مسئولیت پذیری و مهارتهای شغلی در اولویت اول تا پنجم قرار دارند و مهارتهای تفکر خلاق، همدلی و همدردی نیز دارای کمترین اولویت هستند.