سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته مدرسی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب. دانشگاه تهران

چکیده:

تاکنون اغلب مطالعات انجام شده در زمینه رخداد تغییر اقلیم بصورت ایستگاهی نقطهای بودند و از دیدگاه پیوسته منطقه ای کمتر به این موضوع پرداخته شده است دراین تحقیق با بهره گیری توام از روشهای اماری و هیدرولوژیکی پدیده تغییراقلیم به صورت منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، حوضه آبریز گرگانرود- قر هسو به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده است برای انجام این تحقیق ابتدا روند موجوددر امار ۳۰ ساله بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر ایستگاههای هواشناسی این حوضه در فواصل سالهای ابی ۵۷-۵۶ تا ۸۶-۸۵ در مقیاس فصلی و سالانه بوسیله آزمون تعیین روند من- کندال محاسبه شده و سپس با بکارگیری روش های هیدرولوژیکی و تعیین محدوده تحت تأثیر هر ایستگاه، نواحی مختلف حوضه از لحاظ وقوع پدیده تغییراقلیم مورد ارزیابی قرار گرفت هاند. نتایج نشان م یدهد که به طور شاخص در نواحی شمال شرقی حوضه درمحل قرارگیری سرچشمه های رودخانه گرگانرود، بارش در تمامی فصول و در شرایط سالانه از روند صعودی برخوردار است. بنابراین، احتمال وقوع سیل در آینده در این حوضه وجود خواهد داشت. همچنین، رخداد تغییراقلیم در اکثر نواحی این حوضه، در قالب وجود روند صعودی در دمای حداقل و حداکثر در فصول تابستان و زمستان نمایان می باشد