سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیتا ناصری – استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

مطالعه منطقه ای تاثیر عملیات زراعی رایج در لوبیاکاری و بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه (بیماری خسارتزای غالب در مزارع استان) بروی عملکرد اطلاعات مورد نیاز افزایش محصول لوبیا را تامین خواهد کرد. در این تحقیق ارتباط بین دو فاکتور عملکردی با بیماری و نه فاکتور زراعی در سه مرحله رشدی لوبیا در سطح ۱۲۲ مزرعه لوبیا طی سالهای ۸۸-۸۷ تحت شرایط محیطی استان زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین تعداد غلاف و تعداد بذر در بوته در بین دو سال مطالعه تفاوت معنی دار نشان ندادند. لوبیا قرمز نسبت به لوبیا چیتی و سفید تعداد غلاف و بذر در بوته بیشتری تولید کرد. با افزایش شدت بیماری تعداد غلاف و تعداد بذر در بوته کاهش یافت. فاکتور تشنگی، فاصله آبیاری، میزان مصرف اوره و تاریخ کاشت تاثیرمعنی داری بروی فاکتورهای عملکردی نداشتند. میانگین تعداد غلاف و تعداد بذر در بوته برای بالاترین تراکم کاشت (۱۲-۸ گیاه در کادر) تقریبا نصف پایین ترین تراکم کاشت (۴-۱ گیاه در کادر) بود. عملکرد بالاتری برای عمق کشتهای ۵-۰ سانتیمتر نسبت به ۲۰-۱۰ سانتیمتر تعیین شد. کشت لوبیا پس از سیب زمینی نسبت به گوجه فرنگی تعداد غلاف بیشتری در بوته تولید کرد. عملکرد پایینتری در مزارع با تراکم بالای علف هرز (> 16 علف هرز در کادر) نسبت به مزارع عاری از علف هرز بدست آمد.