سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه نصیری بزنجانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد بومری – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آآیتای ژاپن، ١٩٩٨ ، عضو هیئت علمی د

چکیده:

آنالیزSEM-CLبافتهایی را در آوارتز مشخص میآند آه با استفاده از میکروسکوپ نوری معمولی و تصاویر الکترونی پس پراآنش یافته قابل مشاهده نیستند. این بافتهای مخفی اطلاعاتی را در موردشرایط فیزیکی رشد آوارتز را به بار میآورد. بافتهای مشاهده شده در آوارتزهای موجود در آانسارمس سرچشمه آه توسطSEM-CL مورد آنالیز قرار گرفته، عبارتند از: منطقهبندی متحدالمرآزشکستگیهای ریز ترمیم یافته، رگهها و لکههای تاریک (فابریکهای عنکبوت مانند). بعضی از این بافتها آه توسطSEM-CL آشکار میشوند در تصاویر االکترون پس پراآنش یافته و نور عبوری ظاهر نمی شوند. شکستگیهای ریز ترمیم یافته، رگهها و لکههای تاریک (فابریکهای عنکبوت مانند) در این دانه-های آوارتز حضور دارند اما همه دانهها این ساختارها را ندارند. منطقهبندیهای مشاهده شدهمنعکس آننده تغییرات فیزیکی و شیمیایی طول رشد در محیط رسوبگذاری میباشد (منطقهبندی متحدالمرآز). تصاویرSEM-CL نسلهای مختلفی از آوارتز را آه در شرایط فیزیکی و شیمیایی مختلفیتشکیل شده اند، را به نمایش میگذارند