سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن روحی سعدآباد – پژوهنده ارشد گروه خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت
مرتضی افشاری – پژوهنده ارشد گروه خوردگی فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

بویلرها و سایر انواع تجهیزات بخار در معرض محدوده وسیعی از انواع تخریب با مکانیزم های مختلف قرار دارند. مهمترین عامل بروز تخریب در این سیستم ها عمدتا پدیده خوردگی بوده که شامل خوردگی قلیایی ، خوردگی اکسیژنی ، خوردگی حفره ای، خوردگی سایشی، خوردگی تنشیSCC و تخریب هیدروژنی است. چنین تخریب هایی در بویلر ها معمولا به دلیل طراحی اولیه، عیوب ساخت، انتخاب نادرست موادبهره برداری نادرست، عدم انجام عملیات صحیح شرایط سازی و کنترل آب و غیره است. حال آنکه بهره برداری نادرست از بویلر ها در هنگام سرویس، سهم عمده ای در ایجاد تخریب در چنین تجهیزاتی داشته و معمولاً در اثر پدیده فرا گرمادهی Over Heating کسیژن زدایی ناقص، تصفیه آب Water Treatment به صورت نامطلوب و عیوب ساخت ایجاد می شود. در این میان ، تصفیه نامطلوب آب به شدت بر روی عملکرد بویلر تاثیر دارد. در تحقیق پیش رو علل تخریب خوردگیTube Bank ها در صنایع پتروشیمی بررسی شده است. این تحقیق شامل مشاهدات ظاهری، تصاویر میکروسکوپ نوری، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM بررسی ترکیب شیمیایی رسوب ها ی سیستم بویلر توسط آنالیز XRD اندازه گیری دانسیته سطحی رسوب ها ( وزن رسوب موجود بر واحد سطح) و آنالیز عناصر موجود در آب بویلر است. سپس باتوجه به بررسی های انجام شده، به عوامل موثر در پیدایش تخریب BankTube های بویلر پرداخته شده است. جهت پیشگیری از ایجاد تخریب خوردگی در بویلر راهکار هایی عنوان شده که از آن جمله این است که کیفیت آب DM حویلی بایستی بهبود یافته، به نحوی که تغییرات زیاد pH آب ورودی به بویلر ها و حضور یون کلر در آن رفع شود. همچنین عملیات شرایط سازی آب مصرفی در بویلر ها که با افزودن مخلوطی از مواد معدنی ( عمدتا ترکیبات فسفات دار) و مواد آلی است بایستی تغییر یافته و رژیم مواد شیمیایی مصرفی کاملا به مواد آلی پیشنهادی تغییر یابد. در انتها لازم به ذکر است که جهت جلوگیری از تخریب های ایجاد شده در بویلر بایستی برنامه ای مدون جهت بازرسی به موقع سیستم( داخلی و خارجی) بر اساس استاندارد، طرح ریزی شده که در این راستا عملیات شستشوی شیمیایی دوره ای یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری از تخریب های آتی است.