سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروهر نورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور تبریز
مرتضی رزم آرا – دکتری کانی شناسی از دانشگاه منچستر انگستان، عضو هیئت علمی دانشگاه فر
بهزاد حاجعلیلو – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت علمی گ

چکیده:

کانسار پلاسری از نوع VTMدر تیتانومگنتیت های منطقه سنگرد (جنوب غربی نیشابور ) با تلفیق روش های RS XRD ،XRFو با استفاده از میکروسکوپهای الکترونیEPMA و SEM مورد بررسی قرار گرفت. جهت تفکیک واحدهایلیتولوژیک از دادههای چندطیفیmultispectral)ماهوارهای استر به روشSAMاستفاده شد. نتایج حاصل از میکروسکوپهای الکترونیEPMA و SEM در این مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار کانی های سنگین در واحدهای پلاسری مگنتیت، تیتانومگنتیت و ایلمنیت میباشند. مگنتیت به عنوان کان ه اصلی کانسار به روشهای مختلفی از جمله جانشینی توسطTiدر حدود ۸٫۳۲ TiO2و وانادیوم (در حدود ۱/۴%به صورتتیتانومگنتیت و لاملهای اکسلوشنی ایلمنیتی قابل مشاهده میباشند . ژئوشیمی کانیایی نشان داد که TiO2 باV2O و ۵ MnO همبستگی دارند ولی باCr2O و ۳ FeOtروند معکوسی نشان می دهد . برای تعیین منشاء کانی های سنگین کانسار مذکور از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونیEMPA و SEM استفاده گردید . این مطالعات نشان داد که گرچه ماده مذاب تشکیل دهنده همراه با هارزبورگبیت ها و لرزولیت ه ا به عنوان منشاء این کانسار می توانندمحسوب شوند اما در طی تبلور ماده مذاب باقیمانده در درجه حرارتهای بالا، ابتدا محلول جامد کاملی بینتیتانومگنیتیت و ایلمنیت در بالاتر از ٨٠٠ تشکیل شده است که با کاهش دما و پیشرفت عمل تفریق در دماهایبالاتر از ۶٠٠ ، فازهای ایلمنیت و مگنیتیت به صورت لامل های اکسولوشنی از یک دیگر تفکیک و در عین حال همزمان از فاز تیتانومگتیتیت جدا می گردند . با تداوم تبلور ، تیتانیوم و وانادیوم وارد سنگهای گابرویی (در فازهای ایلمنیتی و تیتانومگنیتی) میشوند