سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر در استان خوزستان قرار گرفته است. به منظوربررسی کیفیت آب زیرزمینی، شناسایی منشأ شوری آن و فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی تأثیر گذار بر کیفیت آب، تعداد ۱۵ نمونه آب زیرزمینی جمعآوری و آنالیز گردید. سپس نتایج آنالیزشیمیایی برحسب فرآیندهای زمینشناسی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی منابع آب منطقه مورد مطالعه تفسیرگردید. این بررسی نقش گسل تراستی لهبری را در زوال کیفیت آب در شرق دشت آشکار نمود. دراین بخش از دشت، گسل تراستی لهبری باعث قرار گرفتن سازند گچساران در مجاور رسوبات آبرفتی شده که این امر باعث نامطلوب شدن کیفیت آب در این نواحی گردیده است. همچنین دیاگرامهای ترکیبی و منحنیهای هممیزان هدایت الکتریکی، کلر و سولفات، همگی نشان دهنده تخریب کیفیت آب زیرزمینی منطقه در نتیجه فرآیندهای مختلف مانند انحلال هالیت و ژیپس سازند گچساران و تشدید فعالیتهای کشاورزی در بخشهای مختلف این دشت میباشند