سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران ملکی مجد – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدحسین کارپرورفرد –
عسگر فرحناکی –

چکیده:

دراین تحقیق منحنی های جذب هسته انگور درشش فعالیت آبی بین ۰/۱۱ تا ۰/۸۴ بررسی شد درانتخاب بهترین مدل براساس مقایسه شاخصهای آماری مانند ضریب تبیین میانگین درصد نسبی و نمودار باقیمانده ها انجام شد مدل بت تطابق خوبی روی داده های تجربی آزمایش نداشت مدلهای گب درسه دمای ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ درجه سلسیوس برازش خوبی روی داده های تجربی داشت اما در دمای ۶۵ درجه سلسیوس تطابق خوبی از خود نشان نداد سایر مدلها شام لمدلهای پلگ فرو فونتان و اوسوین دارای میانگین درصد نسبی اختلافات کمتر از ۱۰ درصد و ضریب تبیین بزرگتر از ۰/۹۸ بودند و به خوبی روی داده های تجربی تطابقداشتند مدل فروفونتان در چهار دمای ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ و ۶۵ درجه سلسیوس و مدل پلگ در سه دمای ۳۵ و ۴۵ و ۶۵ به عنوان مدلهای تفسیر کننده جذب رطوبت انتخاب شدند.