سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید موحدی – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه اصفهان
بهروز حیدری ناصر آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
حجت حسنقلی نژاد دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
روح اله نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا آمار بارش روزانه ی ایستگاه زاهدان طی یک دوره ۴۲ ساله ۱۳۸۵-۱۳۴۳ تهیه و سپس به کمک نرم افزار های Matlab,excel , surfer مورد پردازش قرارگرفت. به این صورت که ابتدا پایگاهی از داده های متغیر مورد نظر بارش روزانه در نرم افزار متلب ایجاد و سپس روی این مقادیر یک تحلیل خوشه ای به روش ادغام وارد انجام گرفت و درنهایت برای ایستگاه مورد نظر دارنمای بارش ترسیم گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشانداد که بارش روزانه ایستگاه زاهدان در چهار تیپ اصلی و متمایز قرارمیگیرد و هر تیپ براساس پارامترهای سه گانه ی بارشی شامل : میانگین دوام، میانگین بارش و شدت بارش به ترتیب دارای ویژگیهای متفاوتی است.