دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم بدلیل داشتن جاروبک و کلکتور نیاز به مواظبت و نگهداری بیشتری نسبت به دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب دارد. در گذشته بدلیل عدم گسترش فنآوری درایوهای مجهز به نیم هادیهای سویچینگ از دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم استفاده میشد. امروزه بدلیل گسترش فنآوری درایوهای مجهز به به نیم هادیهای سویچینگ و ارزانشدن نسبی آن از دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب بیشتر استفاده میشود و عملا دینامومتر ژنراتوری جریان متناوب جایگزین دینامومتر ژنراتوری جریان مستقیم شدهاست.

روتور دینامومترهای ادیکارنت در دو نوع دیسکی و استوانه ای ساخته میشوند. در نوع دیسکی خنک کاری از سطح دو پهلوی دیسک و در نوع استوانهای، خنککاری از محیط استوانه انجام میشود. دینامومتر روتور دیسکی ادیکارنت دارای ممان اینرسی کمتری نسبت به دینامومتر روتور استوانهای ادیکارنت میباشد. این نوع دینامومتر به نیروی محوری خارجی بشدت حساس بوده و آسیبپذیر است.[۵]

   منحنی عملکرد دینامومترها

رفتار دینامومترها متفاوت بوده وهریک از آنها برای شرایط خاصی مناسبند. این تفاوت رفتارها را می توان در منحنی عملکرد آنها مشاهده نمود. در شکل ۱ منحنی گشتاور و توان برای دینامومتر هیدرولیکی به همراه منحنی بار یک موتور احتراق داخلی نشان داده شده است. این نوع دینامومتر در دور صفر گشتاور قابل ملاحظهای تولید نمیکند. ناحیه b ناشی از محدودیت حداکثر گشتاور ، ناحیه c ناشی از محدودیت حداکثر انتقال حرارت، ناحیه d ناشی از محدودیت حداکثر دور و ناحیه e ناشی از محدودیت حداقل دقت می باشد.