سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین امانی – بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق تولید بیوسورفکتنتها به کمک کشت ناپیوسته به طریقه متداول آزماشگاهی درون ارلن بررسی شد و پس از خالص سازی آنها، آزمایش های کاهش کشش سطحی به منظور بررسی ازدیاد برداشت نفت انجام پذیرفت. در این مطالعه چگونگی تولید بیوسورفکتنت از ۳ گونه باکتری باسیلوس سابتیلس، سودومناس آرجینیوزا و باسیلوس سرئوس جدا شده از یک منطقه فعال کشاورزی و یک منطقه آلوده به ترکیبات هیدرو کربنی بررسی گردید. در این بررسی مشاهده گردید باسیلوس سابتیلس دارای تولید و توانایی بیشتری در کاهش دادن کشش سطحی به ترتیب g/l2 و mN/m 25 نسبت به دو گونه ی دیگر است.