سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – دانشکده کشاورزی-گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- ای
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پژوهش به دنبال تعیین مناطق مستعد کشت انار با توجه به عوامل موثر در کشت انار در استانه خراسان رضوی و جنوبی هستیم.برای تحقق این امر عناصر اقلیمی، دما، بارش و نم نسبی در سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۹ و نقشه های شیب، جهت شیب، کاربری اراضی وپوشش گیاهی تهیه و پردازش قرار گرفت. آمار سطح زیر کشت و تغییرات گیاه انار در طی این سالها را جمع آوری نموده و با نرم افزاراکسل وSPSS مورد پردازش قرار گرفته و نواحی مستعد کشت انار مورد استخراج گردید.در نهایت با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبیahp ایستگاه های منطقه مورد را براساس مناطق مستعد کشت رتبه بندی شدند و درمحیط نرم افزاریgis به نقشه های رقومی تبدیل شدند و در نقشه نهایی مناطق مناسب کشت مشخص گردیده است. نتایج چنین نشان داده است که شرایط اقلیمی نقش مهمی در کشت انار و نحوه پراکنش آن دارد در این نوشتار به دنبال بررسی مناطق مناسب کشت انار که بیشترین عملکرد را داشته باشد به کمک سیستم نرم افزارgis خواهیم پرداخت