سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد پوراحمد – استاد تمام دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
علی مهدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران
معصومه مهدیان بهنمیری – دانشجوی کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دا

چکیده:

روند رشد شهرنشینی در ایران و در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی عمیق دهههای قبل، در سالهای اخیر موجب رشدلجامگسیخته شهرها گردیده و بدون تناسب با ظرفیتها و امکانات طبیعی منطقه، پیامدهای ناخوشایندی نظیر تخریب زمینهای کشاورزی، رشد و گسترش شهرها در ارتفاعات با شیبهای زیاد، ادغام روستاها در کالبد شهرها، مشکلات زیست محیطی، مخاطرات طبیعی، افزایش هزینه زیرساختها و… شده و همواره ذهن مدیران و برنامهریزان شهری را – جهت شناخت مناطق مناسب جهت توسعه آتی شهر را مشغول ساخته است. بنابراین موارد، ضرورت بررسی و مطالعه دراین زمینه توسط محققان مطالعات شهری بیش از پیش مشخص میشود. در همین راستا تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی مناطق مستعد جهت توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره) MCE ( در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی) GIS ( در شهرستان بابلسر تدوین گردیده و نتایج پژوهش حاکی از آن است که از مجموع مساحت شهرستان بابلسر، ۹۲۶۶۴۶۶۰۱ مترمربع دارای تناسب ضعیب و بسیار ضعیف و ۴۴۶۹۱۶۲۲ دارای تناسب متوسط و ۰۲۹۱۶۴۶۹۲ مترمربع دارای تناسب بالا و بسیار بالا مستعد، جهت توسعه آتی شهر میباشند