سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف یوسفی – معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان م
سمانه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

توسعه پوشش گیاهی مناطق بیابانی یکی از راه های مقابله با بیابان زایی و تثبیت بیولوژیکی ماسه های روان می باشد یکی از گیاهان ویژه مناطق بیابانی گیاهNitraria schoberi می باشد که بررسی ویژگیهای مختلف از جمله تکثیر آن جهت پوشش گیاهی این مناطق ضروری به نظر می رسد این گیاه به تیره Zygophyllaceae تعلق دارد و از نظر حفاظت خاک درمناطق بیابانی حایز اهمیت است به سبب وجود مشکلاتی درجوانه زنی و رشد این گونه وجود دارد تجدید حیات آن به صورت طبیعی درمحیط با درصد پایینی امکان پذیر است درصد استقرار نهالها از طریق تکثیر غیرجنسی از طریق جدانمودن پاجوش ها و قلمه زدن درطبیعت بسیار اندک و معمولا دررویشگاه های طبیعی با احتمال کم اتفاق می افتد دراین تحقیق به منظور شناخت بهترین زمان جوانه زنی بذرقره داغ سه تیمار ۷ روز ۱۴ روز و ۲۱ روز در۶ تکرار ۱۰۰ تایی از بذرقره داغ مورد ازمایش قرارگرفت داده ها پس از وارد شدن درنرم افزار spss نخست از نظر نرمال بودن بررسی شدند سپس با تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها با یکدیگر مقایسه شدند نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین زمان جوانه زنی بذرقره داغ درروز ۱۴ می باشد.