سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا الازمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدرضا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی کلاته عربی – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر نیتروژن و زمان برش علوفه بر عملکرد دانه و علوفه ژنوتیپ جو بدون پوشینه شماره ۱۷ گرگان آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه کشاورزی ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار ، ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن ۷۵ – گرگان، در سال زراعی ۹۰ به صورت کود اوره در کرت اصلی، و سه زمان برش علوفه شامل عدم برش علوفه، برش علوفه درمرحله ظهور گره اول ساقه بدون قطع مریستم زایشی و برش علوفه در مرحله ظهور گره سوم ساقه اصلی در کرت های فرعی قرار داشتند. بررسی اثرات متقابل مقادیر نیتروژن و زمان برداشت نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۳۶۷۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم برش و مصرف ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۱۴۵۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار برداشت در اواسط ساقه رفتن با مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بوده است. بیشترین میزان انتقال مجدد در بین مقادیر نیتروژن مربوط به سطح ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۱۰۰۵ کیلوگرم در هکتار و کمترین مربوط به کاربرد ۷۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین ۸۶۳ کیلوگرم در هکتار بوده است. باافزایش نیتروژن از ۷۵ به ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار، وزن ماده خشک علوفه از ۱۸۴۶ به ۲۴۰۹ کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.برش دوم علوفه با وزن خشک علوفه ای معادل ۳۸۱۴ کیلوگرم در هکتار، نسبت به برش علوفه در مرحله گره اول ساقه برتری داشت.