سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده آقازیارتی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد رضا صبور – عضو هیئت علمی، استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

حفاری و پسماندهای ناشی از حفاری در صورتی که درست مدیریت نشوند، علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به صنعت نفت، میتوانند به یکی از منابع آلودگی در محل حفاری تبدیل شوند. مدیریت پسماند گل حفاری عبارت است از یک مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک برای کنترل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل ونقل، پروسه و دفع مواد زاید و پسمانده، منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، حفاظت از منابع و سایر ملزومات زیست محیطی بوده و منطبق بر چهار اصل (Reuse ,Recover ,Reduction ,Recycle) می باشد. به طوری که در پایان عملیات حفاری هیچ پسماندی از گل حفاری و کنده های حفاری در اطراف چاه باقی نماند.هدف از این تحقیق طرح روش های مناسب برای امحاء و دفع این پسماندها از جمله گل حفاری است. در پایان هم سعی شده است تا با توجه به معایب و مزایای روش های مختلف بهترین روش انتخاب گردد. اما باید توجه داشت که در بحث مدیریت پسماند، سیستمی که بتوان برای همه موارد بکار برد وجود ندارد.