سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسلم راستی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیر
علیرضا راستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس،گروه مهندسی نفت
سعید غفاری – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش راه ساختمان و محیط زیست

چکیده:

شهرستان لار در استان فارس در زمینه کمبود سفره های زیرزمینی آب شیرین، یکی از محرومترین مناطق کشور است. در گذشته، مردم با بهره وری از استعدادهای ذاتی خود در ساخت برکه، دهنشیر و قنات، توانسته بودند قسمتی از مشکلات مربوط به کمبود سالانه آب را برطرف سازند، ولی با گذشت چندین سال مشکل همچنان باقی است و شهر از وضعیت آبرسانی کاملا مناسبی برخوردار نیست.در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از امور آبفای شهرلار، منابع آب شامل چاه های بهره برداری و مخازن ذخیره آب شهر لار و نحوه مصرف آب توسط مشترکین در سال های مختلف بررسی و سپس مقدار آب مورد نیاز برای این شهرستان در سالهای آینده برآورد شده است. برای این منظور مصارف سرانه مختلف خانگی، تجاری-صنعتی، فضای سبز عمومی و خانگی، آتش نشانی، متوسط تلفات آب و متوسط مصرف سرانه کل برآورد و در نهایت مقدار آب مورد نیاز برای سال های آینده تعیین شدند. برای برآورد مصرف سرانه خانگی، روش های مختلفی مانند استفاده از ارقام مصارف خانگی در سال های گذشته و نتیجه گیری از آن برای پیش بینی مصارف سال های آینده، استفاده از رابطه کاپن، روش بهره مرکب و استفاده از ، استاندارد صنعت آب به کار گرفته شده است. پس از بررسی اطلاعات، مشخص شد که کل مصرف شهر لار در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب برابر ۴/۶ ، ۴/۷ و ۵ میلیون متر مکعب می باشد و مصارف خانگی با ۷۵ درصد کل مصرف بیشترین سهم مصرف را دارا می باشد. پس از آن، مصارف عمومی، مصارف تجاری- صنعتی و مصارف فضای سبز به ترتیب با ۱۷ ، ۵ و ۳ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. بنابراین صرفه جویی و درست مصرف نمودن مشترکین در بخش مصارف خانگی مهم و تاثیرگذار است. پس از بررسی مولفه های مصرف سرانه سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ این نتیجه بدست آمد که میزان کل مصرف خانگی شهر لار طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتیب برابر ۱۹۷،۴۱۴،۳ و ۱۴۷،۶۰۹ متر مکعب در سال بوده است. برآورد مصرف سرانه و آب مورد نیاز روزانه در تمام بخش ها برای شهر لار و برای سالهای آینده نیز انجام شد که براساس آن، مصرف سرانه خانگی، تجاری – صنعتی، همگانی، فضای سبز خانگی و عمومی و مجموع مصارف به ترتیب برابر با ۱۰LPCD، ۲۸LPCD،۲۰LPCD،۱۵۰LPCD و ۲۰۸LPCD برآورد شدند. ( لیتربه ازائ هرنفردرروز= LPCD) میزان تلفات مجاز (حداکثر ۲۰ درصد مجموع مصارف) و متوسط مصرف سرانه کل نیز به ترتیب برابر ۴۲LPCD و ۲۵۰LPCD برآورد شدند. پس از برآورد این مصارف سرانه، با توجه به بخشنامه تعدیل در مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی و فاضلاب شهری، سرانه مصرف شهر مطابق با استاندارد صنعت آب و برابر ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز پیشنهاد گردید و از آنجا که متوسط مصرف سرانه کل شهر لار در وضعیت موجود معادل ۳۵۱ لیتر نفر در روز بر آورد گردیده است و این مقدار از رقم پیشنهادی برای سال ۱۴۱۲ بیشتر است لذا می بایست با اتخاذ تدابیری، این مقدار اضافی را کاهش داد تا به میزان پیشنهادی ۲۵۰ لیتر نفر در روز کاهش یابد. سپس با تعیین ضرایب مصرف، متوسط آب مورد نیاز روزانه و حداکثر آب مورد نیاز روزانه به ترتیب برابر با ۲۵۱۹۴ و ۳۹۰۵۰ متر مکعب در روز برآورد شد.