سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید صادقی بروجردی – دانشیار دانشگاه کردستان
بیژن خزدوزی – هیئت علمی دانشکده علوم انسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
کاوه حسنی – کارشناس ارشد مدریرت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
صلاح نقشبندی – گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی سما، واحد سنندج

چکیده:

تعارض در دانشگاه پدیده ای است که بیش ار هر موضوع گروهی دیگر افکار مدیران و کارکنان را به خود جلب کرده است. لذا آگاهی از عوامل و منابع ایجاد کننده تعارض در دانشگاه ها و واحدهای آموزشی می تواند در توسعه و اشاعه علم وبرخورداری از جامعه علمی پویا نقش اساسی داشته باشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی منابع تعاض سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج پرداخته شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- اکتشافی بود. جامعه آماری کلیه اعضای رسمی و غیر رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به تعداد ۵۲۱ نفر بود و نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان ۲۲۰ نفر انتخاب شد. مؤلفه های منابع تعارض سازمانی از طریق منابع مختلف تعیین گردید و پس از تأیید روایی محتوایی توسط متخصصین در یک مطالعه مقدماتی ضریب همبستگی اعتبار سوالات برابر ۰/۸۸ تأیید شد. سپس جهت شناسایی منابع تعارض سازمانی از طریق تحلیل عاملی و روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد و از طریق تحلیل اکتشافی ۱۰ عامل اصلی شناسایی و از طریق تحلیل عاملی تأییدی این ۱۰ عامل مجدداً تأیید شد. روش های آماری به کار گرفته شده در این تحقیق از طریق نرم افزار لیزرل و spss، تحلیل اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی بود. یافته های تحلیل عامل حاکی از آن بود که ۱۰ مؤلفه منابع تعارض سازمانی شامل اهداف ناسازگار، ارزشها و اعتقادات متفاوت، ابهام و تضاد نقش، مسائل ارتباطات، قوانین مبهم، تعارض اختیارات، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، استرس های شغلی، تضادهای وظیفه ای، نقص در سیستم اطلاعاتی دانشگاه با ارزش ویژه یا بالاتر از یک بدست آمد. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدن نشان می دهد که تمامی شاخص های برازش مدل تأیید می شوند و در شناسایی منابع تعارض سازمانی مشخص شد که بین مدیران و کارمندان در موارد اهداف ناسازگار، ابهام و تضاد نقش، قوانین مبهم، سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، استرسهای شغلی، نقص در سیستم اطلاعاتی دانشگاه تعارض وجود دارد. اما بین اعضای دانشگاه در بعدهای ارزشها و اعتقادات متفاوت، مسائل ارتباطات، تعارض اختیارات و تضادهای وظیفه ای تفاوت معنی داری وجود ندارد.