سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دانشکده علوم زمین, دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

حوضه آبگیر گرگانرود یکی از حوضه های آبگیر اصلی استان گلستان است و تا کنون مطالعه جامعی در خصوص عوامل آلاینده منابع آب در ا ین حوضه انجام نشده است . هدف اصلی از انجام این تحقیق، که بخشی از طرح تحقیقاتی بررسی منابع آب و آلاینده های آبهای سطحی و زیرزمینی حوضه گرگانرود است بررسی منابع آلاینده آبهای زیرزمینی در این حوضه است. برای این منظور، مقادیر هدایت الکتریکی و غلظت یونهای نیترات و فسفات، و تعداد کلیفرم ها در آبهای زیرزمینی اندازه گیری شده اند. بر اساس نتایج ب ه دست آمده آبهای زیرزمینی، مقادیر هدایت الکتریکی در آبخوان های آب زیرزمینی سطحی در مقایسه با آبخوان عمیق به مراتب بیشتر می باشد . غلظت یونهای نیترات (به ویژه ) و فسفات در آبخوان سطحی در مقایسه با آبخوان عمیق به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است . علت این امر از این قرار است که عمده ترین منبع این یونها (به خصوص یون نیترات ) کودهای شیمیایی است که مقادیر اضافی آن وارد آبخوان سطحی می شود . بر اساس اندازه گیری های انجام شده، تمام آبهای زیرزم ینی فاقد کلیفرم های مدفوعی هستند و در چند مورد استثناء شامل کلیفرم های غیرمدفوعی می شوند.