سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – دانشکده علوم زمین, دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

هر ماده خارجی که باعث تغییر کیفیت و خواص آب شده و آن را برای مصرف مورد نظر غیر قابل استفاده نماید را آلودگی آب می نامند. آلودگی می تواند به صورت فیزیکی (مواد معلق ) یا شیمیایی (محلول) باشد . در بسیاری از نقاط دنیا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، که دفع فاض لابهای صنعتی،کشاورزی وانسانی به صورت غیر بهداشتی صورت می گیرد و همچنین استفاده از کودهای شیمیائی بیش از حد مورد نیاز و به صورت غیر علمی مورد استفاده قرار می گیرد آبخوان ها تحت تاثیر انواع آلودگی قرار می گیرند .حوضه آبگیر گرگانرود یکی از حوضه های آبگیر اصلی استان گلستان است و تا کنون مطالعه جامعی در خصوص عوامل آلاینده منابع آب در ای ن حوضه انجام نشده است . هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی منابع آلاینده آب های سطحی حوضه گرگانرود است. برای این منظور، مقادیر هدایت الکتریکی و غلظت یونهای نیترات و فسفات، و تعداد کلیفرم ها در آبهای سطحی این حوضه اندازهگیری شدهاند. بر اساس نتایج به دست آمده برای آبهای سطحی، مقادیر هدایت الکتریکی در ابتدای مسیر بیشتر شاخهها در مقایسه با مقادیر هدایت الکتریکی بخش های پایانی این شاخه ها و هم چنین رودخانه گرگانرود به طور قابل توجهی کمتر است . بیشترین غلظت نیترات مربوط به رو دخانههایی است که فاضلابهای شهری به آنها وارد می شود . هم چنین در اکثر رودخانه ها تعداد کلیفرم ها بیشتر از ۱۱۰۰ می باشد، که بیانگر شدت آلودگی میکربی این آبها است.