سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی میتواند کمبود آب با کیفیت نامناسب آن باشد. مطالعه وضعیت رواناب سطحی یک منطقه، بدلیل تعداد کم ایستگاههای هیدرومتری، کمبود آمار بارندگی و وجود دادههای ناقص ناشی از کمبود آمار یک یا چند سال در سری دادههای آماری بسیار مشکل است. در چنین شرایطی که با فقدان ایستگاه هیدرومتری مواجه هستیم روش SCS ، یا روش معروف به شماره منحنی، یکی از روشهای مناسب وکاربردی جهت انجام مطالعات رواناب سطحی است. در این تحقیق از نقشههای توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ عکسهای موجود از منطقه، اطلاعات باران سنجی، فیزگرافی، ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، قابلیت اراضی و نتایج بازدیدهای صحرایی استفاده شده است و با توجه به اطلاعات موجود در منطقه رواناب سطحی با روش SCS با در نظر گرفتن ضرائب اطمینان، برآورد و دبی ماکزیمم ویژه و هیدروگراف واحد سیل بدست آمده است. همچنین به بررسی و شناسایی منابع آبی منطقه نیز پرداخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی و شناخت شرایط محیطی و منابع آب منطقه و نقش آن در عرصه های منابع طبیعی و دامداری میباشد.