سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه تقی زاده – اصفهان ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
علی اکبر احسانپور – اصفهان ، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

سیب زمینی یکی از گیاهان زراعی غده ای مهم به عنوان منبع غذایی، تولیدات دارویی و صنعتی است که بهبود رشد آن در شرایط کشت در شیشه به منظور تکثیر و افزایش محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اتیلن یکی از هورمون های گیاهی است که در طول کشت بافت گیاهی در شرایط کشت در شیشه تولید می گردد و تجمع آن با انواع ناهنجاری های مورفولوژی گیاه همراه است .در این مطالعه، گیاهان سیب زمینی(Solanum tuberosum) رقم وایت دزیره در غلظت های ۰و ۵و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۶۰ میلی گرم در لیتر در شرایط کشت در شیشه کشت داده شدند. پس از ۴ هفته اثرCoCl2به عنوان بازدارنده تولید اتیلن بر مقدار وزن خشک،سطح برگ، تعداد گره، طول ساقه، وزن تر اندام هوایی و ریشه دهی بررسی شد. کاربردCoCl2 در محیط کشتMS باعث افزایش معنی داری در سطح برگ، وزن خشک در مقایسه با گیاهان شاهد شد.