سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن سلمانی – کارشناس ارشد شهرسازی
سیدفرهاد حسینی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده:

با توجه به دنیای رقابتی امروزی تئوری مزیت رقابتی که از تئوری های مدیریت استراتژیک و یکی از مسائل جاودانه در ادبیات بازاریابی استراتژیک تلقی میشود که بیان داشته که برای موفقیت یککشور در تجارت جهانی نمی توان تنها به مزیت های نسبی آشکارشده بسنده نمود بلکه اقتصادها می باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت سازی به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولتحوزه های جدیدی درتجارت جهانی را به خود اختصاص دهند رقابت پذیری از موضوعاتی است که اخیرا توجه مدیران شهری و همچنین آژآنسهای توسعه بین المللی و بخش خصوصی را به خود معطوف کرده است امروزه شرکتهای بازرگانی و تولیدی مزایای شهرهای مختلف را براساس شاخصهای خاصی سنجیده و تصمیم به سرمایه گذاری و قبول رقابت درآنجا می گیرند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ استراتژی از نوع پژوهشهای کمی و به روش پیمایشی و از نوع مقطعی می باشد جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.