سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
فرخنده صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

اصولاً مکانگزینی و توسعه شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی آن میباشد. در این میان مطالعه ژئومورفولوژیکی محیط و بستری که باعث پیدایش و استقرار شهر گردیده و شهر بر آن آرمیده است از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. در همین ارتباط، رودخانهها و اراضی پیرامون آنها به عنوان یک واحد ژئومورفولوژیک، از دیرباز یکی از مهمترین عوامل مکانگزینی و توسعه شهرها به شمار میآیند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در مکانگزینی و توسعه شهرها، بویژه شهرهای رودخانهای، از یکسو به بررسی ادبیات تئوریک موضوع، مفاهیم و تعاریف آن میپردازد و از طرف دیگر با مشاهدات میدانی و بررسی مطالعات انجام شده قبلی در محدوده مورد نظر به تجزیه و تحلیل نقش رودخانه زاینده رود در شهر اصفهانکه برترین عامل تکوین دهنده آن محسوب میشود و شناخت فرایندها و پدیدههای مختلف ژئومورفولوژیک و نیز پتانسیلها و محدودیتهایی که این عوامل در توسعه شهر دارد میپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مطالعات ژئومورفولوژی با تجزیه و تحلیل فرمها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی حاصل از رودخانه زایندهرود، نقش مؤثری در استقرار، توسعه، مورفولوژی، کیفیت زندگی و حتی سیمای کالبدی شهر اصفهان بازی میکند