سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

حمید میری – نویسندهی مسئول: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی عابدین پور – کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

چکیده:

نگاه کلّی به مقررات برات به روشنی نشان میدهد، نویسندگان پیشنویس واصلاحکنندگان و نویسندگانمتن پایانی لایحه کوشیدهاند، در کنار زدودن مشکلاتی که در قلمرو قانون تجارت وجود دارد، مقرراتروشنی ارایه دهند و حتّی، نوآوریهایی نیز از خود داشته باشند. از این روی، مقرر نموده تعریفی ازبرات، بیان امکان تکمیل برات ناقص از سوی دارنده، تصریح به پشتنویسی برای وثیقه، بیان مقررات درزمینهی پذیرش برات از سوی شخص ثالث در این راستا انجام گرفته است. روی هم رفته و با چشمپوشیاز برخی ایرادها، لایحهی مورد بررسی شایسته به نظر میرسد.