سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن باقری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور ارزیابی ارقام ولاین های گلرنگ درشرایط دیم شمال استان گلستان آزمایشی به صورت لاتیس ساده ۸*۸ دردوتکرار در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش به مدت ۱ سال زراعی پیاده گردید. اثر ارقام و لاین های گلرنگ بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معنیدار بود . مقایسه میانگین ارقام و لاین های مورد بررسی نشان می دهد که رقم یا لاین شماره ۶۴ با ۴۱۱۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و رقم یا لاین شماره ۲۲ با ۲۱۸۷ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشت. همچنین تمامی ارقام و لاین های گلرنگ به جزء شماره های ۲۲،۲۹،۳۶ و ۴۳ با رقم شاهد سینا اختلاف آماری معنی داری نداشتند و لاین های شماره ۲۲،۲۹،۳۶ و ۴۳ دریک گروه آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از جدول همبستگی نشان می دهند که عملکرد دانه همبستگی مثبت ومعنی داری با تعداد قوزه دربوته r=0.058 و تعداد دانه در قوزه r=0.176 دارند.