سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدولی تقدسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
رئوف کلیایی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
محمدرحیم معینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

کرم سیب، مهمترین آفت باغ های میوه دانه دار در شهرستان زنجان می باشد. به منظور تسهیل نحوه تعیین زمان و نوبت های کنترل شیمیایی علیه آن، روند پرواز حشرات نر کرم سیب در طول سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در چهار باغ از باغ های حوزه شهرستان زنجان با نصب تله های فرمونی بررسی گردید. نتایج حاصل از شکار تله های نصب شده نشان داد که کرم سیب در منطقه سه نسل در سال ایجاد می نماید که اوج نسل اول، دوم و سوم بترتیب در دهه اول خرداد، دهه آخر تیر و اواخر مرداد اتفاق می افتد. تطبیق این نتایج با درجه حرارت موثر مورد نیاز آفت در منابع مورد بحث قرار می گیرد