سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه صدیقی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم شکوهی – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالرحمن محرابی نسب – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اهمیت خرما به عنوان یک محصول استراتژیک در جنوب ایران و بویژه در استان کرمان، شناسایی و مبارزه با عوامل بیماریزا و کاهش دهنده محصول ضروری می باشد. به همین منظور تعدادی نمونه خاک در سال ۱۳۹۱ از مناطق شهداد و جیرفت جمع آوری گردید. پس از استخراج نماتدهای موجود در نمونه ها با استفاده از روش تغییر یافته برمن، نماتودها درون گلیسیرین تثبیت و از آنها اسلاید دائمی تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند و با استفاده از میکروسکوپ نوری، خصوصیات مرفولوژیکی و مرفومتریک آنها مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اولیه تاکنون هفت گونه متعلق به هفت جنس از نماتودهای زیر راسته Tylenchina و خانواده Longidoridae شامل Scutylenchus ، Helicotylenchus ، Ditylenchus ، Aphelenchus Tylenchus ، Psilenchus، و Xiphinema شناسایی شد. جدول اندازه گیری و تصاویر مربوط به گونه ها تهیه گردیده است. این اولین مطالعه روی نماتودهای انگل گیاهی خرما در استان کرمان است.