سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
احمد غضنفری مقدم – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید ب
عباس سام – استادیار گروه مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درخت زیتون تلخ در مناطق جنوب-غربی آسیا از جمله در کشورهای هندوستان، پاکستان و ایران کاشته می شود که کیوه آن خوراکی نیست ولی برای مصارف صنعتی از جمله تهیه روغن صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای انبار داری و حمل و نقل مکانیزه این میوه ها که به صورت خشک هستند، لازم است که مطالعاتی در مورد ویژگیهای سیالی این میوه صورت گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه مقدار جریان میوه زیتون تلخ پوست شده و پوست نشده از دهانه های خروجی یک مخزن با مقاطع دایره ای و مربعی است. در آزمایشهای انجام شده اندازه قطر دایره و هر ضلع مربع در بازه ی ۴۰ تا ۶۵ میلیمتر انتخاب شد. از معادله (Beverloo) با رابطه (فرمول در متن اصلی مقاله) برای مدل سازی مقدار جریان در دهانه ها استفاده گردید و همچنین میزان خروجی به صورت تابعی از اندازه دهانه خروجی، برای هر یک از دو نوع ئانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع با افزایش اندازه دهانه خروجی مقدار جریان افزایش می یابد ولی این افزایش برای دانه پوست شده ( به دلیل اصطکاک داخلی کمتر) بیشتر بود. افزایش جریان تاقطر ۵۶ میلیمتر به صورت خطی و بعد از این قطر مقداری تغییرات غیر خطی در میزان خروجی دانه ها مشاهده گردید. در قطر ۵۶ میلیمتر مقدار جریان پوست شده و پوست نشده به ترتیب ۵۶۴ و ۵۷۴ سانتی متر مکعب در ثانیه بدست آمد. همچنین برای دهانه مربعی با طول هر ضلع ۵۶ میلیمتر جریان خروجی برای دانه های پوست شده و پوست نشده به ترتیب۷۰۷ و ۷۰۰ سانتی متر مکعب در ثانیه بدست آمد.