سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه علیلو – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مرتع
رقیه قریشی –

چکیده:

در دهه های اخیر یکی از مسائل مهم مهندسی آب و خاک هیدرولوژی اراضی شیبدار می باشد شیب زمین روی پدیده نفوذ تاثیر می گذارد در تحقیقمورد نظر پدیده نفوذ برای ۵ شیب صفر، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ درجه موردبررسی قرارگرفت شیب های مورد نظر در زمین طبیعی درایستگاه تحقیقاتی گنبد همدان انتخاب شدند درکل ۶۰ آزمایش نفوذ در ۵ شیب ۴ مکش و ۳ تکرار به ثبت رسید مقادیر سرعت نفوذ با استفاده از دو روش اندازهگیری شده و درمعادله نفوذ هورتون تخمین زده شد. معادله سرعت نفوذ هورتون برای شیب های مختلف با استفاده از داده های میدانی شبیه سازی و ضرایب ثابت معادله برای شیب هایمختلف تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شیب زمین مقدار نفوذ تجمعی و به دست آمده از هر دو روش کاهش می یابد نتایج هر دو روش نشان میدهد که مقدار اختلاف نفوذ در زمینهای شیب دار نسبت به افقی در شیب های کمتر از ۳۰ درجه کمتر از ۱۰ و در شیبهای مساوی یا بیشتر از ۳۰ درجه بیشتر از ۱۰ درصد است.